List of District Magistrate Aligarh

Sr.No. Name Of District Magistrate From To
1 Shri Dawar 12.09.1927
2 ''      Barron 19.02.1934
3. ''      M.M. fenlay 02.12.1935
4. ''      Donaldson 07.04.1936
5. ''      K.B.Ali Sazzad Husain 07.11.1936
6. ''      Ross 02.04.1937
7. ''      A.T. Naqvi 03.04.1937 12.11.1937
8. ''      M.H.B.Nithorsole 12.11.1937 15.03.1938
9. ''      A.T.Naqvi 15.03.1938 06.11.1938
10. ''      N.C.Mehta 06.11.1938 21.03.1939
11. ''      A.T.Naqvi 21.03.1939 06.06.1943
12. ''      J.D.Shukla 06.06.1943 07.07.1943
13. ''      A.T.Naqvi 07.07.1943 01.08.1943
14. ''      J.D.Shukla 01.08.1943 23.10.1943
15. ''      A.D.Dixon 23.10.1943 28.04.1944
16. ''      Abdul Jalil Khan 18.04.1944 20.09.1944
17. ''      A.D.Dixon 20.09.1944 10.05.1945
18. ''      Abdul Jalil Khan 10.05.1945 11.07.1945
19. ''      A.D.Dixon 11.07.1945 27.10.1945
20. ''      K.S.A.Husain 27.10.1945 30.10.1945
21 ''      A.D.Dixon 30.11.1945 04.06.1946
22. ''      K.S.A.Husain 04.06.1946
23. ''      Govind Narayan 07.11.1946
24. ''      D.Waley 07.11.1946 18.08.1947
25. ''      Govind Narayan 10.01.1948
26. ''      J.M.Raina 08.05.1948
27. ''     K.K.Das October 1948 30.03.1949
28. ''     J.M.Raina 01.04.1949 27.05.1951
29. ''     K.C.Mittal 27.05.1951 01.11.1954
30. ''     D.N.Maheswari 05.11.1954 21.12.1955
31. ''     B.V. Shahi 21.12.1955 12.11.1956
32. ''     S.R.D. Saxena 12.11.1956 27.03.1958
33. ''     U.N.Srivastava 07.05.1958 18.04.1960
34. ''     D.K.Bhattacharya 01.10.1960 07.08.1961
35. ''     K.C. Joshi 08.09.1961 16.06.1963
36. ''     S.C.Goel 17.07.1963. 06.07.1964
37. ''    V.P.Sahani 06.07.1964 28.08.1965
38. ''    S.N.Sirohi 28.05.1965 24.05.1968
39. ''    U.P.Batt 02.07.1969 07.05.1971
40. ''    S.N.Pandita 18.05.1971 08.05.1974
41. ''    N.C. Saxena 22.05.1974 31.03.1976
42. ''    R.S.Mathur 23.04.1976 07.04.1977
43. ''   S.C.Thipathi 16.04.1977 27.09.1977
44. ''   S.D.Bagla 01.10.1977 08.11.1978
45. ''   V.K.Diwan 08.11.1978 18.07.1979
46. ''   K.K.Bakshi 18.07.1979 08.02.1980
47. ''   A.V. Singh 15.02.1980 26.07.1980
48. ''   Nagendra Singh 26.07.1980 09.09.1980
49. ''   R.R.Shah 09.09.1980 29.05.1982
50. ''   P.L.Punia 29.05.1982 20.05.1985
51. ''   Subodh Nath Jha 21.05.1985 05.07.1986
52. ''   Lalit Srivastava 10.07.1986 30.09.1988
53. ''   Arun Kumar Bit 01.10.1988 21.05.1990
54. ''   Desh Deepak Verma 23.05.1990 10.12.1990
55. ''   Arun Kumar Mishra 10.12.1990 03.07.1992
56. ''   Dilip Kumar Kotiya 04.07.1992 07.07.1993
57. ''   Tulsi Gaur 07.07.1993 10.01.1994
58 ''   Ganga Deen yadav 10.01.1994 13.03.1995
59 ''   Kunwar Fateh Bahadur 14.03.1995 17.06.1995
60. ''   Sharda Prasad 17.06.1995 20.03.1996
61. ''   Kishan Singh Atoriya 20.03.1996 07.12.1999
61. ''  Deo Datta 07.12.1999 19-06-2001
62. "  Arun Singhal 19-06-2001 27-06.2002
63. "  Deepak Kumar 28-06-2002 23-08-2002
64. ''  Manoj Kumar Singh 23-08-2002 30-11-2002
65. "  Sudhir Mahadeo Bobde 30-11-2002 29.02.2004
66. " Shashi Prakash Goyal 01.03.2004 30.06.2004
67. '' R.N. Tripathi 03.07.2004 03.12.2004
68. " Rajesh Kumar Singh 15.12.2004 07.04.2006
69 " Bhuvnesh KUmar 07.04.2006 21.05.2006
70 " Anil Kumar Sagar 21.05.2006 23.07.2006
71 ''Santosh Yadav 23.07.2006 16.05.2007
72 '' Bhuvnesh Kumar 16.05.2007 18/04/2008
73 " Prabhat Sinha CDO 18.04.2008 21.04.2008
74 " K.Ram Mohan Rao 21.04.2008 15.08.2010
75 '' K. Ravindra Naik 15.08.2010 12.02.2011
76 Sh. Anil Kumar 12.02.2011 05.09.2011
77 Sh. Manish Chauhan 05.09.2011 15-04-2011
78 Shamim Ahmed Khan(IAS) 15-04-12 20-04-12
79 Sh. Anil Garg 20-04-12 04-05-12
80 Sh. Alok Kumar 04-05-12 11-02-2013
81 Sh. Rajeev Rautela 11-02-2013 17-2-2014
82 Shamim Ahmed Khan(IAS) 17-02-2014 20-2-2014
83 Sh. Pankaj Kumar (IAS) 20-02-2014 08-06-2014
84 Sh. Abhishek Prakash(IAS) 08/06/2014 04-02-2015
85 Dr. Balkar Singh 04-02-2015 19-05-2016
86 Sh. Rajmani Yadav 23-05-2016 21-01-2017
87 Dr. Hrishikesh Bhaskar Yashod 21-01-2017